banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา