banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศทส.)

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง