banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถจักรยานยนต์ราชการ ล้อหน้าขนาด 120/70 และล้อหลัง ขนาด 180/55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา