ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรว […]

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สำนักง […]

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

จำนวนผู้เข้าชม 1,280

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

จำนวนผู้เข้าชม 1,021

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สำนักง […]

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2564

ความเสี่ยงทุจริต: การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเส […]

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกนำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ […]

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจ […]

แผนปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมจริยธรรม สป.พน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

จำนวนผู้เข้าชม 1,522

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Clip Viral)

Credit: www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/ […]

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Music Video)

    Credit : www.nacc.go.th/categorydetail/20 […]

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เรื […]

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2563

ความเสี่ยงทุจริต: การจัดอบรมสัมมนา (ศปท.) ความเสี่ยงทุจ […]

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจ […]

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม 3,939

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

จำนวนผู้เข้าชม 3,036

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม 3,337

รายงานการวิเคราะห์การจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม 3,832

คู่มือสำหรับประชาชน : คำแนะนำในการร้องเรียนเรื่องทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม 4,290

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือนแรก ระหว่าง ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

จำนวนผู้เข้าชม 5,298

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 4,644

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.พน. ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือราชการ)

บันทึกเห็นชอบมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ บันทึกแจ้งเวียนมาต […]

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม 4,920

รายงาน การวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 3,887

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง การใช้รถราชการ (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 5,021

มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 4,107

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 4,757

มาตรการแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 4,752

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม 4,408

สถิติเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2561

สถิติเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี […]

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 จำนวนผ […]

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ สป.พน. ปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้เข้าชม 5,595

ประกาศ สป.พน. เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนผู้เข้าชม 6,243

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของ สป.พน. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 4,242

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561

จำนวนผู้เข้าชม 5,682

สื่อสารเรียนรู้กฏหมาย ป.ป.ช.

มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส […]

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอใน […]

ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประวัติความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต […]

สปอตเผยแพร่แอพพลิเคชัน “กฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม”

กฏหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลแ […]

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุค […]

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จำ […]

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงพลังง […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่ […]

แสดงทั้งหมด

กระทรวงพลังงาน
555 78/2 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2140-6231
Email: anti-coc@energy.go.th

 

ติดต่อร้องเรียนการทุจริต
Message
ยันยืนฉันไม่ใช่โปรแกรม
Sending