banner

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ พน. (ครั้งที่ 3/2566)

1. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ พน. (ครั้งที่ 3/2566)   คลิกที่นี่
2. รายการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ พน. (ครั้งที่ 2/2566)   คลิกที่นี่