banner

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570

เอกสารประกอบ

วาระการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ที่เห็นชอบจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง (2 ส.ค.2564)  คลิกที่นี่

1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  คลิกที่นี่

2. แผนงานโครงการสำคัญ

2.1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  คลิกที่นี่

2.2 การกำกับดูแล และการสร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ   คลิกที่นี่

2.3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน คลิกที่นี่

2.4 การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ  คลิกที่นี่

3. โครงการสำคัญปี 66    

3.1 (ร่าง) การจัดทำข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

3.2 แนวทางกรอกโครงการสำคัญ ข้อมูลจาก สศช.  คลิกที่นี่